₩yjątkow@

30 tekstów – auto­rem jest ₩yjątkow@.

I tyl­ko jed­no słowo do­tarło do mo­jego ser­ca... Kocham... 

myśl
zebrała 8 fiszek • 4 marca 2013, 21:06

Kocha­nie... nie is­tniejesz. W moich oczach stra­ciłeś znacze­nie.
Przykre 

myśl
zebrała 3 fiszki • 28 lutego 2013, 20:42

To nic, że cier­pisz... Płacz ile chcesz, bo to je­dyne co może złagodzić ból. Pozwól, aby wypłynął ten cały żal, strach i gniew. To nap­rawde nie boli... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 27 lutego 2013, 15:24

Oczy­wiście, że mo­je życie jest usłane ròżami. Codzien­nie ka­leczę so­bie o nie mo­je sto­py, dłonie i serce... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 24 lutego 2013, 14:28

Skąd to wszys­tko możesz o mnie wie­dzieć sko­ro ja sa­ma jeszcze te­go nie odkryłam...??? 

myśl
zebrała 2 fiszki • 22 lutego 2013, 20:48

Bać się każde­go ko­lej­ne­go dnia. Bać się sa­mego siebie, swo­jej słabości. Niedorzeczne... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 20 lutego 2013, 15:19

Kocham Cię... Tak bar­dzo chce za­pom­nieć o krzyw­dzie, bo już jes­teś blis­ko. Już po­win­no zab­raknąć cierpienia... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 19 lutego 2013, 16:01

Nig­dy więcej nie spoj­rze w lus­tro. Za bar­dzo prze­raża mnie wi­dok, który się w nim od­bi­ja. Boję się te­go co mogę ujrzeć... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 18 lutego 2013, 15:58

Bałam się... Jed­nak z biegiem cza­su strach minął. To chy­ba dobrze...? 

myśl
zebrała 3 fiszki • 17 lutego 2013, 07:35

Od­daj mi swo­je cier­pienie, swój ból, swój strach. Od­daj mi cho­ciaż część swo­jego cier­pienia... Chcę je unieść. Dam rade... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 16 lutego 2013, 14:48
Zeszyty
  • Nadzieja – Przyglądam się w lus­trze. Te­raz widzę, nie jes­tem niez­niszczal­na.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

₩yjątkow@

Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Aktywność